Active Citizens

Hlavní řešitelka projektu: Pavla Burgos Tejrovská

Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy je tříletý projekt, který od roku 2012 společně realizují organizace British Council ČR a Člověk v tísni – program Varianty.

Cílem je vzdělávání učitelů a studentů, rozvoj škol jako center komunitního života a tvorba nové metodiky. Konkrétně nejde jen o to přispět ke zlepšení života v dané lokalitě, ale především formovat v mladých lidech chuť k aktivnímu občanství prostřednictvím vlastní participace v konkrétním projektu.

Cíl projektu:

Cílem bylo zjistit zda: „Má projekt na zúčastněné předpokládaný dopad? Stávají se skutečně ze studentů ‚aktivní občané‘?“ Analyzovali jsme proto kvalitativní charakter rozvoje a změny v postojích a dovednostech studentů i dalších aktérů zapojených do konkrétních školních projektů.

Klíčová slova:

postoje, dovednosti a klíčové kompetence, internalizace, participace, komunita, ztotožnění, veřejný a občanský rozvoj

Výsledky projektu ke stažení:

ZÁVĚREČNÁ METODIKA – projekt Active Citizens: Proměny postojů středoškoláků

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – Antropologický výzkum proměn postojů a praktik účastníků programu Active Citizens

Antropologický výzkum proměn postojů a praktik účastníků programu Active Citizens
Období realizace:

1.9. 2013 – 31.7. 2014

Klíčová slova:

chování, evaluace, komunitní rozvoj, občanský rozvoj, vzdělávání